Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

I. Sąvokos

1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.sunkiosantklodes.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra MB „Stargainis“, įmonės kodas 304137533, PVM mokėtojo kodas LT100009793612, elektroninio pašto adresas – [email protected].

2. Pirkėjas – veiksnus pilnametis fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje https://sunkiosantklodes.lt/.

3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

4. Sunkiosantklodes.lt – internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.sunkiosantklodes.lt

5. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje sunkiosantklodes.lt. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

7. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes. 

8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis sunkiosantklodes.lt

II. Bendrosios nuostatos

9. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su SUNKIOS ANTKLODĖS pirkimo taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

10. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

11. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes sunkiosantklodes.lt  internetinėje parduotuvėje.

12. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.  

13. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.  

14. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

III. Privatumo politika

15. MB “Stargainis“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

16. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis. 

IV. Prekės

17. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

18. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

19. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. 

20. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti” ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

21. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

V. Pirkėjo teisės

22. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką [email protected]. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

23. Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje.

24. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę iš sunkiosantklodes.lt internetinės parduotuvės, turi teisę: prašyti Pardavėjo pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke. Patalynės reikmenys yra keičiami ar grąžinami tik Pardavėjui sutikus.

VI. Pirkėjo įsipareigojimai

25. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

26. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

27. Pirkėjas, naudodamasis sunkiosantklodes.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VII. Pardavėjo teisės

28. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint Prekių krepšelį.

29. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

30. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

31. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes.

32. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

33. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą.

VIII. Pardavėjo įsipareigojimai

34. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://sunkiosantklodes.lt/ teikiamomis paslaugomis.

35. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.

37. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

38. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

IX. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

39. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

40. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

41. Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:

42. Atliekant bankinį pavedimą;

43. Naudojantis elektronine bankininkyste;

44. Išsimokėtinai, pasinaudojus UAB „Mokilizingas“ lizingo paslaugomis;

45. Kitais Interneto svetainėje nurodytais būdais.

46. Pirkėjas, atsiskaitydamas bankiniu pavedimu, įsipareigoja už Prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas užsakymas.

47. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti Prekių užsakymo sutartį.

48. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 

X. Prekių įsigijimo išsimokėtinai tvarka

49. Šalys atsako už tai, kad jų sudarytoje Prekių pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

50. Pagal Prekių pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį Pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamus daiktus tol, kol Pirkėjas nesumoka visos sutartyje numatytos kainos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

51. Pardavėjas įsipareigoja įregistruoti Prekių pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį įstatymų numatyta tvarka viešame sutarčių registre.

52. Pirkėjui praleidus mokėjimo terminus, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

53. Kai Pirkėjas pažeidžia pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartyje nustatytą periodinių įmokų mokėjimo terminą, Pardavėjas turi teisę, pranešęs Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų ir Pirkėjui neatlikus jokio mokėjimo per šį terminą, pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti parduotą Prekę, nepriklausomai nuo to, kokią sumą Pirkėjas jau yra sumokėjęs Pardavėjui. Atsiimdamas Prekę, Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtas įmokas, atskaitęs Prekės nusidėvėjimo ir naudojimosi Preke išlaidas bei Pardavėjo išlaidas Prekei susigrąžinti.

54. Iki galutinio atsiskaitymo Pirkėjas neturi teisės be Pardavėjo sutikimo perleisti Prekę kitiems asmenims. Kai Pirkėjas be Pardavėjo sutikimo perleidžia jam perduotą Prekę kitam asmeniui arba Prekė dėl neteisėtų Pirkėjo veiksmų areštuojama, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas likusią kainos dalį sumokėtų nedelsdamas.

55. Pirkėjas patvirtina tinkamų Prekių gavimo faktą savo parašu pirkimo dokumentuose. Prekių priėmimo – perdavimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas. 

56. Prekės kokybę Pirkėjas patikrina priimdamas Prekę. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekės trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekę. Pretenzijas dėl Prekės trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo prekės gavimo.

57. Aktą dėl Prekės defektų ar trūkumų turi pasirašyti Pirkėjas ir Pardavėjas. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekės kokybės per 10 (dešimt) dienų nuo Prekės perdavimo, laikoma, kad Prekė yra kokybiška ir neturi kitų trūkumų ar defektų.

58. Šalys sutaria, kad vėlesnis išsimokėtinai parduotos prekės pasikeitimas neturi įtakos šalių tarpusavio atsiskaitymui.

XI. Prekių pristatymas

59. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga.

XII. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:

60. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

61. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

62. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

63. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

64. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

65. Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.

66. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju. Pardavėjas taip pat neatsako už transportavimo metu padarytą žalą.

67. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

68. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

XIII. Prekių grąžinimas ir keitimas

69. Sunkiosantklodes.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

70. Pirkėjas turi teisę per 30 dienų grąžinti Prekes, kurių Prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė yra nepažeista, prieš tai raštu informavęs Pardavėją. Remiantis galiojančiais teisės aktais patalynės reikmenys yra grąžinami tik Pardavėjui sutikus.

71. Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu) bei užpildyti Prekių gražinimo formą, kuri bus atsiųsta susisiekus su Pardavėju. 

72. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

73. Nekokybiškas ar brokuotas Prekes Pardavėjas gali pakeisti naujomis, tik esant nepažeistai Prekės pakuotei.

74. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

75. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

XIV. Atsakomybė

76. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

77. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

78. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei MB „Stargainis“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

79. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

80. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

XV. Apsikeitimas informacija

81. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

82. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

83. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

XVI. Baigiamosios nuostatos

84. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

85. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

86. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

87. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

88. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir sunkiosantklodes.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl sunkiosantklodes.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.